F מדריך הגדרת חשבונית קבלה | תקבול
Close

שלבים להגדרת חשבונית

 1. הגדרות חברה

הגדרת פרטי העסק לכותרת המסמך. הגדרות חברה הן ההגדרות הראשונות שכל משתמש תקבול שנרשם מתבקש להירשם. הגדרות אלו (חוץ מהלוגו) הם חובה להפקת מסמכים תקינים למס הכנסה. הגדרות עלו כוללות את שם העסק, סוג העסק : פטור / מורשה / חברה / עמותה ומספר הזיהוי של העסק במס הכנסה מספר העוסק מורשה / פטור / ח.פ / ע"ר.

עוד פרטים שהם חובה על החשבונית הם מספר טלפון יישוב מייל וכתובת. את הלוגו ניתן להגדיר בשלב מאוחר יותר אבל מומלץ לא להפיק מסמכים ללא הלוגו מאחר והמסמך מאבד מהרשמיות שלו.

2. הגדרות מסמכים 

בהגדרות מסמכים נוכל להגדיר את המייל שיוצא עם המסמך וההעתקים שלו וכן את הלוגו והחתימה של העסק.לוגו יופיע בראש המסמך והחתימה תופיע בתחתית המסמך כאשר חתימה שאתם שמים על חשבונית צריכה להיות חתימה ו/או חותמת של בעל העסק.

3. הגדרת המייל והוספת הערה למסמך

בשדות של הגדרת המייל : בטקסט הנושא נכתוב את מה שהלקוח ייראה בכותרת המייל ובשדה טקסט בגוף המייל נוכל לרשום הודעה כמו תודה שרכשת מאיתנו.

 

4. התוצאה

עכשיו שסיימנו להגדיר חשוב שנפיק מסמך לדוגמא. אנו ממליצים על הפקת מסמך מסוג הזמנה אשר אין לו משקל חשבונאי ולא צריך למחוק אותו אחר כך.

מדריך הגדרת חשבוניות או קבלה

נכנס בתפריט להגדרות חברה

הגדרות חברה

נכנס בתפריט להגדרות מסמכים

הגדרות מסמך