F תקנון – תקבול
Close

תנאי שימוש במערכת

תקנון המערכת

לקוחות יקרים,

על מנת שתוכלו להשתמש בשירותי תקבול בע"מ (להלן: "תקבול"), חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי תקבול. התקנון עלול להשתנות מעת לעת אבל תקבלו הודעה באתר ו/או בדואר אלקטרוני בעת השינוי עם ציון השינוי שנעשה.

השימוש במערכת הינו בכפוף להסכמה לתקנון ולשינויים שלו.

הגדרות :

 1. "מערכת תקבול בע"מ" (להלן "המערכת") – אתר "TAKBULL" ו/או תוכנת "TAKBULL" על כול שימושיה.
 2. המשתמש – הלקוח או העסק בבעלותו ו/או עובדי עסקו או מערכת אוטומטית או איש קשר מיופה כח מטעמו של הלקוח, המשתמשים במערכת תקבול בע"מ, בכל אמצעי שהוא בתשלום או ללא תשלום.
 3. השירות מיועד ליחידים, בגירים שהם תושבי קבע בישראל. 

כללי:

 1. השימוש במערכת יהיה בהתאם למחירון המפורסם באתר TAKBULL , המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתמחור מעת לעת, במידה ויהיה שינוי המשתמש יקבל הודעה באתר ו/או בדואר אלקטרוני מראש.
 2. אין לראות בתכנים באתר או בשימוש במערכת כייעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, כלכלי או ייעוץ מכל סוג שהוא. מטרת התכנים במערכת הינה מתן ידע כללי המבוסס על ניסיון עסקי של מפעיליה. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למערכת.
 3. המערכת שומרת את זכותה לא לתת שירות למשתמשים לפי שיקול דעתה. אי נתינת שירות יכולה להיות על ידי חסימת הצטרפות או הפסקת שירות במלואו או בחלקו.
 4. המשתמש ישפה את תקבול בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לתקבול כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד תקבול בקשר עם שימוש המשתמש במערכת תקבול.

משתמשים:

 1. המשתמש עושה שימוש במערכת "AS IS" ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהמערכת אינה מתאימה לצרכיו הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש במערכת, כמפורט להלן בתקנון זה.
 2. באישורו תקנון זה המשתמש מאשר למערכת לשלוח לו חשבונית בדואר אלקטרוני ומידע שיווקי על תקבול ומוצריה.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

מערכת:

 1. מערכת תקבול הינה מערכת שמבוססת על פתרונות תקשורת קיימים בשוק ושואפת לזמינות של 24 שעות 7 ימים בשבוע – אם כי איננה מתחייבת לכך. מובהר כי המערכת יושבת כיום במערכות ענן מהמתקדמות בשוק שמבטיחות זמן התגובה מהיר לטיפול בבעיות, אבל המשתמש מאשר ומבין כי אי אפשר להבטיח 100%. וכי לא תהיה לא כל טענה ו/או תביעה מתקבול בהקשר זה.
 2. קריאת שירות במערכת ללא תשלום הינה במייל בלבד, תמיכה בטלפון כרוכה בתשלום נוסף או ברכישת חבילת תמיכה בתשלום נוסף.
 3. קריאת שירות שנפתחה באמצעות המערכת תטופל ע"י תקבול בתוך 7 ימי עסקים ממועד פתיחתה והמשתמש יקבל הודעת עדכון מהמערכת על הטיפול בפנייתו ותוצאותיה.

מדיניות ביטולים:

 1. ביטול חבילה בחיוב חודשי מבטל את חיוב החודש העוקב ללא החזר על השימוש היחסי וסוגר את הגישה למערכת לאחר 24 שעות.
 2. ביטול המנוי ניתן לעשות מתוך המערכת בלבד על ידי המשתמש בלבד, לא יתקבלו טענות זיכוי על הודעות ביטול במייל או בטלפון או בפקס.
 3. תשלום ייגבה בעת בחירת החבילה והזנת פרטי התשלום בין אם המשתמש עשה שימוש במערכת או לאו.

הגבלת אחריות המערכת והגבלת השימוש בשירותים

 1. השימוש במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. תקבול לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש במערכת.
 2. תקבול לא תהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על תקבול כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים.
 3. המשתמש מתחייב לא להשתמש במערכת לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית במערכת תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את תקבול מכל אחריות ומתחייב לשפות את תקבול בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.
 4. תקבול עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות השירותים הניתנים על ידה. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהמערכת נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 5. המשתמש מסכים כי תקבול תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.
 6. במידה ונגרם למשתמש נזק עקב תקלה במערכת או חוסר זמינות המערכת יוכל בעל העסק לקבל החזר של עד גובה המנוי החודשי שלו לאותו חודש של התקלה בכפוף לשיקול דעתה של תקבול.
 7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תקבול ו/או המערכת רשאית להשעות או לבטל את רישום המשתמש בכל אחד מהמצבים הבאים:
 • שימוש בשירותים בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
 • ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של המערכת ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
 • שימוש במערכת או באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכת הינן של תקבול בלבד. אין  להעתיקם, להפיצם, להציגם בפומבי או למוסרם לצד שלישי או כל חלק מהם ואין לבצע כל שינוי במערכת. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשמות "תקבול" ו/או בסימני המסחר המופיעים במערכת, ככל וישנן כאלה.

שונות

 1. כל פעולה שהמערכת תבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי המערכת בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
 2. כל הפעילות במערכת ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר תל-אביב-יפו.
 3. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כמיועדת לשני המינים.
 4. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.

מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

ש.פ. תקבול בע"מ, ח.פ. 516072840  (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת האינטרנט  takbull.co.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "האתר")

מדיניות  הפרטיות המפורטת להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה לחברה באמצעות דף "צור קשר" באתר https://takbull.co.il/ או בכתובת הדוא"ל support@takbull.co.il או באמצעות פקס שתשלח למספר החברה: 073-7867202 נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן לחברה.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי החברה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

היכן נשמר המידע?

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies 

החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות/COOKIES" לצורך תפעולה השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

החברה עשויה להיעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בחברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לחברה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.