F איך מבטלים מסמך במערכת תקבול – תקבול
Close

שלבים לביטול החשבונית / קבלה

שמפיקים מסמך חשבונאי בעסק כמו קבלה או חשבוניות מס אסור לנו בעצם למחוק את המסמך שעשינו עם טעות

אלא אנחנו צריכים לזכות אותו עם מסמך נגדי כמו חשבונית זיכוי או קבלת זיכוי

אלו השלבים לזיכוי מסמך מהיר בתקבול

1. איתור המסמך בדוח מסמכים

2. לחיצה על ביטול מסמך

3. לחיצה על הפקת המסמך

4. הפקת קבלה שלילית

5. סיום הפקה ותצוגה

מדריך וידאו ביטול מסמך בתקבול

איתור המסמך
לחיצה על ביטול
יצירת חשבונית זיכוי
יצירת קבלה שלילית
בדיקה והפקת המסמך
התוצאה