F קבלה למלכ"ר – תקבול
Close

קבלה למלכ"ר

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".