F טיפים להפקת קבלת תרומה – תקבול
Close

בלוג לעסקים

טיפים להפקת קבלת תרומה

על פי סעיף 35 לחוק העמותות חובה על העמותה להפיק קבלות על מכירות ושירותים בנפרד מקבלות עבור תרומה. העמותה חייבת לציין על קבלות בגין תרומה את המילה תרומה כלומר "קבלת תרומה".

תקבול מכילה סדרות נפרדות נלך לפעולות – הפקת מסמך – סוג מסמך ונבחר: קבלה או קבלת תרומה ונתעד בנפרד כנדרש. חובה לתעד את כל סוגי התרומות גם מתנות ונכסים שניתן לכמת לסכום כספי.

על מנת לתעד תרומות "לפי התקנות" יש להקפיד שבתיעוד יופיע :
שם התורם – בתקבול שם לקוח.
תיאור התרומה / מתנה – בתקבול תיאור פריט.
ומועד קבלה – בתקבול תאריך אסמכתא.
עמותות שקיבלו את אישור מס הכנסה לעניין תרומות יכולות וחייבות לציין על קבלת תרומה את המשפט " למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה". קבלות תרומה עם ציון המשפט על סעיף 46 הנ"ל יזכו את התורם בהחזר מס של 35% על התרומה.

כדי לציין באופן קבוע על כל הקבלות שיוצאות מתקבול נלך להגדרות – הגדרות מסמכים ונרשום את המשפט בשדה "הערה למסמך". אם נרצה לציין באופן פרטני בקבלת תרומה, בהפקת המסמך בשדה הערה למסמך נוסיף את המשפט.

* תרומה בעילום שם ניתן עד 20,000 ₪ בשנה (ללא תיעוד שם התורם) יותר מזה רק באישור מיוחד של רשם העמותות.
** שימו לב במקרה של תרומה ממדינה או גוף המומן על ידי מדינה זרה חל "חוק חובת גילוי" עם תקנות דיווח מיוחדות.


מקור https://www.gov.il/he/Departments/Policies/associations-guidelines

בלוג לעסקים