F מנויים – תקבול
Close

מנויים

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

חיוב הוראות קבע

הגדרת תאריך חיוב מיועד להשהיית החיוב , מגדיר את החיוב הראשון של ההוראה לחיוב.
לדוגמא : אם נרצה שההוראה תתחיל מעוד חודשיים