F חיוב הוראות קבע – תקבול
Close

חיוב הוראות קבע

כללי

מה זה חיוב הוראת קבע? ישנם 2 סוגים של חיוב הוראות קבע :

1.הוראת קבע בבנק – חיוב שבית העסק מבצע דרך חשבון הבנק של הלקוח
או על ידי הקמת הוראת קבע על ידי הלקוח או על ידי בית העסק עם תוכנת מסב ופתיחת הרשאה לחיוב לקוד מוסד של העסק.

2. הוראות קבע באשראי – חיוב חודשי אשר נעשה בכרטיס אשראי. חיוב הוראות קבע נועד לחיוב מנויים או לחיוב עסקאות גדולות או עסקאות לטווח ארוך ללא הכבדה על הלקוח במסגרת.
חיוב הוראות קבע תמיד יאפשר לחייב יותר לקוחות כי הוא לא מוגבל על ידי המסגרת של הכרטיס כמו עסקת תשלומים.

חיוב הוראות קבע בתקבול

לחייב הוראת קבע נלך בתפריט לפעולות חיוב אשראי. את "סוג עסקה" נעביר להוראת קבע ואז נקבל את המסך הבא: 

סכום    

הסכום החודשי שנרצה לחייב בהוראה המחזורית. 

מטבע

 מטבע החיוב ניתן לקבוע דולר או שקל.

הגדרת תאריך חיוב

לא חובה לסמן תכונה זו מיועדת להשהיית החיוב , היא מגדירה את החיוב הראשון של ההוראה לחיוב.

אם נרצה שההוראה תתחיל מעוד חודשיים אז נסמן הגדרת תאריך חיוב ונגדיר תאריך התחלתי לעוד חודשיים.

שלא מסומן הוראה "הגדרת תאריך חיוב" תתחיל ההוראה לחיוב בתאריך הקרוב ביותר בהתאם ל"חייב כל" ו"מרווח חיוב".

לדוגמא : אם אנחנו ב 31 לחודש ונרשום חייב כל 5 מרווח חיובים תאריך חודשי החיוב יהיה ל 5 לחודש העוקב.

אם נסמן תאריך בתאריך חיוב אז יתבצע החיוב לפני ההגדרה של "חייב כל" "תאריך חודשי" של ההוראה. למשל אם נסמן תאריך חיוב 6.12 ואנחנו ב5.10
ונרשום חייב כל 6 מרווח חיוב תאריך חודשי החיוב לא יחל מהחודש הזה אלא מה 6.12.

חייב תשלום ראשוני

אם מסומן המערכת תבצע עוד חיוב ללקוח מעבר לחיוב של ההוראה לחיוב שהגדרנו כמו למשל עלות הקמה של השירות או חיוב יחסי או חיוב על חוב.

לדוגמא: אם נסמן תשלום ראשוני 50 ש"ח והוראה לחיוב על סך 40 ש"ח בסיום ההקמה ובאופן מיידי יחוייב הלקוח ב 50 ש"ח ולאחר מכן יחוייב לפי איך שהגדרנו ב 40 ש"ח בצורה מחזורית.

הפק מסמך

יפיק חשבונית מס קבלה או קבלה להוראת הקבע שאנחנו יוצרים שתופק במעמד החיוב בלבד.

הגדרת תאריך חיוב ליום רכישה

החיוב יהיה מתאריך הרכישה כלומר מיום פתיחת ההוראה לחיוב ובמחזוריות של חודש.
לדוגמא אם שילם ב 5.2 אז התשלום הראשון של ההוראה לחיוב ייגבה ממנו והחיוב הבא יהיה ב 5.3 ו 5.4 וכן הלאה..

חייב כל – מרווח חיובים

מרווח חיובים – יוצר את המחזוריות שנבקש ב"חייב כל".

חייב כל 1 מרווח חיובים יומי – יחייב כל יום

חייב כל 3 מרווח חיובים יומי – מחזור של 3 ימים

חייב כל 1 מרווח חיובים שבועי – יחייב כל שבוע

חייב כול 1-30 מרווח חיובים תאריך חודשי יחייב בתאריך 1-30 בחודש כל חודש

חייב כול 2 מרווח חיובים חודשי יחייב במחזוריות של 2 חודשים

חייב כול 2 מרווח חיובים שנה יחייב כל שנתיים

לאחר החיוב

אחרי שנבצע את החיוב ההוראה לחיוב שיצרנו תופיע בדוח הוראות לחיוב עם הפירוט:
מספר הזמנה – בלחיצה על המספר נוכל לערוך את ההוראה שיצרנו.
שם לקוח –  שם הלקוח כפי שהזנו בהוראה.

תאריך – תאריך יצירת ההוראה.

תאריך החיוב הבא – מתי יבוצע החיוב הבא על הכרטיס.
תאריך חיוב אחרון – מתי בוצע החיוב האחרון בכרטיס.
סוג – בדוח יכולים להיות גם עסקאות הוראות קבע וגם חיוב מושהה או J2.

סטטוס 

העמודה הכי חשובה שלפיה נדע מה קורה בעצם עם חיוב האשראי:
מוכן – הכרטיס נקלט וההוראה ממתינה לחיוב בתאריך המיועד.

נכשל – קליטת כרטיס האשראי נכשלה. במצב כזה צריך לעדכן את פרטי האשראי בכרטיס הלקוח בעמודה פרטי תשלום ולאחר מכן להחזיר את מצב ההוראה למוכן.
* שחיוב הוראת קבע נכשל נקבל התרעה במייל.

חיוב חוזר – במידה ונכשל החיוב הראשוני המערכת תנסה עוד 3 פעמים במרווח של 5 ימים לחייב את הלקוח במידה והחיוב לא צלח המערכת תשלח ללקוח מייל עם קישור לעדכן אשראי ותעביר את ההוראה למצב נכשל עם סימון אדום.
בעיבוד – נראה כאשר הוראה נקלטת למערכת. אם ההוראה נשארת בעיבוד הרבה זמן סימן שיש תקלה בתהליך יצירת ההוראה (יש לבדוק חיבור לאתר).
הושלם – ההוראה סיימה לחייב את הלקוח כפי שהוגדר בהצלחה.
ממתין – הוראה התחילה אבל הלקוח לא הכניס פרטי אשראי והמערכת ממתינה להשלמה ( קורה בעת הזמנה מעמוד הסליקה).
בוטל – במערכות לאתרים לקוחות יכולים לבטל באופן אוטמטי את ההוראה וגם אנחנו יכולים להעביר את מצב ההוראה לבוטל, במצב זה ההוראה לא תחוייב אבל נמשיך לראות אותה במסך.

בוצע זיכוי – במסגרת ההוראת בוטל חיוב והלקוח זוכה.

עריכת הוראה לחיוב

לעריכת הוראה קבע נלך לדוח הוראות לחיוב ונלחץ על מספר ההוראה ובכותרת המסך נוכל לראות את השדות הניתנים לעריכה:

מצב הוראה לחיוב

בשדה זה נבחר אם אנחנו רוצים להפעיל את ההוראה (נעביר למוכן) או לבטל (נעביר לבוטל).

תשלומים שנגבו

 בשדה זה נראה את כמות החיובים שנעשו במסגרת ההוראת קבע.

חייב כל

אם נשנה את המספר המחזוריות החודשית של ההוראה תשתנה

לדוגמא : אם נרשום חייב כל 6 החיוב הבא יעבור ל6 לחודש וגם כול החיובים בעתיד ירדו באותו תאריך ב6 לחודש.

תאריך חיוב הבא

אם נרצה לשנות את החיוב הבא באופן חד פעמי.

לדוגמא : אם החיוב יורד כל 10 ונרשום תאריך חיוב ל20 לחודש אז החודש הוא יחוייב חד פעמית בתאריך שרשמנו ולאחר מכן ההוראה תחזור לתאריך של "חייב כל".