F הוראות קבע באשראי – תקבול
Close

הוראות קבע באשראי

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

חיוב הוראות קבע

הגדרת תאריך חיוב מיועד להשהיית החיוב , מגדיר את החיוב הראשון של ההוראה לחיוב.
לדוגמא : אם נרצה שההוראה תתחיל מעוד חודשיים