F הוצאות – תקבול
Close

הוצאות

ללמוד איך לעבוד נכון ולהימנע מטעויות

בלוג

עוברים מפטור למורשה? חשוב לדעת

מתי נוציא 2 מסמכים במקום אחד? כאשר התשלום הוא לא מידי כלומר שאנחנו מתבקשים להוציא חשבונית מס טרם קבלת הכספים. במצב זה נוציא ללקוח חשבונית מס וכאשר נקבל את הכסף "נסגור" את החשבונית עם קבלה שמציינת את אופן קבלת התשלום והסכום.

בלוג

הוצאות בעסק 5 דברים שחובה לדעת

הוצאה עבור העסק מזכה את העסק בהחזר המע"מ ששולם ונרשמת כהוצאה שתחושב כנגד ההכנסות בחישוב המס השנתי שהעסק צריך לשלם למס הכנסה