F איך מבטלים עסקה במערכת תקבול – תקבול
Close

שלבים לביטול העסקה והחשבונית / קבלה

בסרטון הבא נראה איך מבטלים או מזכים עסקה במערכת תקבול

1. ניכנס לטאב לקוחות ונלחץ על "הצג" על הלקוח.

2. נעביר את בורר הפעולות ל"דוח עסקאות".

3. נלחץ על מספר העסקה.

4. נעביר את בורר הפעולות ל"פעולות".

פה ניתן לבצע 4 פעולות :

ביטול עסקה – מזכה או מבטל את העסקה מבחינת עסקת האשראי בלבד.

בטל והפק מסמך – ביטול או זיכוי עסקה והפקת מסמך זיכוי

זיכוי סכום חלקי – ביטול או זיכוי חלק מהעסקה שבוצעה באשראי בלבד.

זיכוי סכום חלקי כולל מסמך – ביטול או זיכוי חלק מהעסקה והפקת מסמך זיכוי עבור הסכום החלקי.

5. לאחר שנלחץ על בטל והפק מסמך תבוטל העסקה ונעבור למסך להפקת מסמך זיכוי. 

מדריך וידאו ביטול עסקה והפקת מסמך בתקבול