F כל מה שחשוב לדעת על חשבונית מס – תקבול
Close

בלוג לעסקים

כל מה שחשוב לדעת על חשבונית מס

עוסקים מורשים וחברות בע"מ חייבים להפיק חשבונית מס על פי דרישת הלקוח. את חשבונית המס העסק מדווח בדיווח חודשי ומשלם את המע"מ שנגבה עבור המדינה בעת הדיווח. כאשר עוסק מורשה וחברה בע"מ מקבלים חשבונית מס הם רשאים לדווח עליה ולקבל החזר על המע"מ ששולם. מועד הדיווח על העסקה למע"מ והעברת המע"מ בגין העסקה נקבע לפי מועד הוצאת חשבונית המס.
חשבונית מס הוא חשבון שהעסק נותן למי שהזמין שירות או הסחורה ומשמעותו שחייבים לו כסף. במידה והעסק מקבל תשלום הוא מפיק קבלה בסמוך לחשבונית המס או חשבונית מס קבלה שהוא מסמך אחד שמציין גם את החשבון וגם את קבלת הכספים.

* בתקבול ניתן להפיק חשבונית מס ואז לסגור
   את החשבונית מול מסמך של קבלה.
** אם לא קיבלנו כספים נפיק חשבונית עסקה
    ואז נהפוך את המסמך לחשבונית מס קבלה.

מה חייב להיות בחשבונית מס?

שם וכתובת העסק
המילים "חשבונית מס" "עוסק מורשה" "מקור"
מספר העוסק ומספר סידורי של החשבונית
תאריך הוצאת החשבונית
פירוט העסקה
המחיר ללא מס, סכום המס בנפרד וסך הכול (המחיר הכולל)
חתימת העוסקים
חשבונית לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כחוק במקרה שאחד או יותר מהפרטים שצוינו חסרים או לא מדויקים. ישנם עסקים שעוקבים על אספקת סחורה כאשר החשבוניות מס הפתוחות ( ללא קבלה ) מהוות את החוב של הלקוחות. בתקבול ניתן לעקוב בכרטיס הלקוח אחרי חשבוניות מס פתוחות ולסגור אותם עם קבלה על ידי לחיצה על מספר החשבונית מס והפקת מסמך קבלה.

*** בחשבונית דיגיטלית החתימה הפיסית אינה חובה
      מה שחובה זה החתימה הדיגיטלית של תקבול.
**** כרטיס לקוח עם חשבונית מס ללא קבלה
        יציין יתרה פתוחה.

מועדי הוצאת חשבונית מס

בעסקאות של שירותים וייעוץ ובעלי עסקים עם מחזור עסקאות קטן צריך להוציא את חשבונית המס תוך 14 יום מרגע קבלת הכספים לעסק בלי קשר למועד מתן השירות עצמו.
בעסקה של אספקת סחורה בעלי עסקים מחויבים להוציא את החשבונית תוך 14 יום מרגע שבו נמסרה הסחורה ללקוח בלי קשר למועד התשלום אם העסק הוציא על העסקה הזמנה או חשבונית עסקה במידה ולא העסק חייב להוציא את חשבונית המס עם מסירת הסחורה ללקוח.

***** סוג הפעילות קובע מתי נוכל להוציא את החשבונית מס. 

כול המידע במאמר אינו ייעוץ חשבונאי או ייעוץ מס ויש להתייעץ בנושא עם גורם מוסמך תמיד.
מבוסס על
מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק החדש של רשות המסים
הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה

בלוג לעסקים