F קבלה או הצעת מחיר ? הסבר קצר על סוגי מסמכים – תקבול
Close

בלוג לעסקים

קבלה או הצעת מחיר ? הסבר קצר על סוגי מסמכים

עוסק פטור 

הצעת מחיר * הזמנה * חשבון/ית עסקה * קבלה

הצעת מחיר – בשימוש בכול סוגי העסקים והמלכ"רים. הצעת מחיר נשלח ללקוח שלא סגרנו אתו עדיין את העסקה. הצעת המחיר אינו מסמך מחויב דיווח. מסמך זה העסק מוציא בדרך כלל ללקוחות פרטיים ומפורט בו השירות או המוצר עם המחירים שהעסק מציע.
הזמנה מסמך המדווח ללקוח עם פירוט את החיוב או העסקה שנעשתה כבר טרם הפקת מסמך חשבונאי כמו קבלה או חשבונית מס קבלה. בדרך כלל בשימוש בדפי תשלום או באתר אינטרנט שבו אנו צריכים שייצא דיווח ללקוח בסיום הרכישה אבל לא נרצה מסיבה מסוימת שתצא חשבונית או קבלה ללקוח עם החיוב במקרה זה נבחר בהפקת הזמנה.
חשבון/ית עסקה – מסמך לא חשבונאי (לא מדווח לרואה חשבון או למס הכנסה). חשבונית עסקה היא בעצם הצעת מחיר לעסקים מוסדות וארגונים. מסמך בשימוש על ידי כול סוגי העסקים (גם עוסק פטור) והמלכ"רים להגשת הצעות רשמיות. חשבונית עסקה ניתן להמיר לקבלה או לחשבונית מס קבלה על ידי לחיצה על הפקת מסמך  במסך פרטי המסמך של חשבונית העסקה. 
קבלה – מסמך המשמש את העוסק הפטור לדיווח למס הכנסה. קבלה משמע קבלת כספים בעסק. מפיקים מסמך זה רק בעת קבלת כסף או חיוב אשראי (לא חיוב עתידי) או בזיכוי כספים. לאחר הפקת קבלה אסור למחוק או לשנות אותה. כדי לבטל אותה נלך למסך פרטי המסמך בתקבול ונלחץ בטל מסמך. שימו לב שאנחנו לא באמת מוחקים או משנים את המסמך שהפקנו במערכת במקום אנחנו יוצרים קבלה נגדית כאשר הסכום שלה הוא כמו הקבלה המקורית רק במינוס. כאשר נעשה את זה בעצם נאפס את המאזן המדווח לרואה חשבון ועכשיו נוכל להפיק קבלה חדשה ומתוקנת.  

עוסק מורשה / חברה בעמ

הצעת מחיר * הזמנה * חשבון/ית עסקה * חשבונית מס * קבלה * חשבונית זיכוי * חשבונית מס קבלה

חשבונית מס – מסמך אשר אומר בצעתי עבודה אני מחכה לתשלום. את המסמך הזה מפיקים רק לאחר סיום עבודה וטרם קבלת תשלום. לדוגמא אם מישהו חייב כסף על סחורה לספק אז הספק מנפיק לו חשבונית מס על הסכום שהוא חייב וטרם שילם.
קבלה – עוסק מורשה וחברה בעמ מפיקים קבלה על קבלת תשלום אבל הקבלה חייבת להיות עם חשבונית מס שמציינת את המע"מ שנגבה וצריך לשלם למס הכנסה. לעשות זאת בתקבול נלך לחשבונית מס וממסך פרטי המסמך נלחץ על הפק מסמך ונבחר קבלה פעולה זאת גם תוסיף יתרה בכרטיס לקוח ותסגור את החוב שנוצר מהחשבונית מס שהופקה ללא קבלה.
חשבונית מס קבלה – כאשר העסקים האלה מקבלים עסקה במזומן או מחייבים אשראי הם מפיקים מסמך שנקרא חשבונית מס קבלה שהוא למעשה חשבונית מס עם קבלה במסמך אחד.
חשבונית זיכוי – מורשה וחברה לא מוציאים רק קבלה שלילית כמו עוסק פטור אלא הם מחויבים להוציא מסמך שנקרא חשבונית זיכוי שמציין את סכום הזיכוי שנעשה עם חישוב המע"מ ובסמוך אליו קבלה שלילית שמציינת איך זוכה הכסף מהעסק.

עמותה / מלכ"ר

הצעת מחיר * הזמנה * חשבון/ית עסקה * קבלה * קבלת תרומה

קבלה – מסמך המשמש את העמותה לדווח על שירותים או מוצרים שהעמותה מוכרת.
קבלת תרומה – מסמך המשמש את העמותה להצהיר על קבלת תרומה. בניגוד לקבלה רגילה שהיא בתמורה למשהו קבלת תרומה מונפקת אך ורק תמורת תרומה ללא תמורה. בלוג לעסקים